اول داستان یا آخر شاهنامه ؟ ! مسئله این است

...این تازه اول داستان است .

مهدی کروبی
23 / 3/88

/ 2 نظر / 11 بازدید
من

بعید می دانم کاری از دستمان بر آید ... ای کاش آخر شاهنامه خوش باشد

من

بعید می دانم کاری از دستمان بر آید ... ای کاش آخر شاهنامه خوش باشد