رضایت

یک مقام مطلع ( شهید مطهری ) :

یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه‏
دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند ؟ با این چشم که آنها برده و
مملوک و خود ، مالک و صاحب اختیار است ؟ و یا با این چشم که آنها
صاحب حقند و او خود تنها وکیل و امین و
نماینده است ؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که‏
مالک یک حیوان برای حیوان خویش ، انجام می‏دهد ، و در صورت دوم از نوع‏
خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد ، اعتراف حکومت به حقوق واقعی‏
مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد ، از
شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است

/ 0 نظر / 14 بازدید