از دکتر زهرا رهنورد

گرگها خوب بدانند در این ایل قریب

 گر پدر مرد ، تفنگ پدری هست هنوز

 گرچه مردان قبیله همگی کشته شدند

 توی گهواره چوبی پسری هست هنوز

 آب اگر نیست نترسید که در قافله مان

 دل دریایی و چشمان تری هست هنوز

/ 0 نظر / 10 بازدید